Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Home

MEER UIT JE GYMLES

Sport 360 is de tool waarmee de motorische ontwikkeling van leerlingen tijdens de gymles procesmatig in kaart wordt gebracht. Voor meer tijd, focus en real-time rapportages tijdens jouw gymles.

Specialist in de gymzaal

Formatieve beoordeling, voor én door leerlingen!


Sport 360

De landelijke aandacht is de afgelopen jaren veelal uitgegaan naar de rol van gymdocenten. Hoe de gymles inhoudelijk wordt vormgegeven komt minder aan bod, terwijl er op dat vlak ontzettend veel te winnen is. Kunnen leerlingen objectief beoordeeld worden of is het beter om je te focussen op progressie en het daarbij behorende proces? Op welke manier kan de voortgang van een leerling in kaart worden gebracht? En hoe wordt dit vervolgens overgedragen op een andere docent, zonder dat de overzichtelijkheid en eenduidige lijn verloren gaan?

Eén tool, alle oplossingen
Het zijn vragen waar gymdocenten dagelijks mee te maken hebben en die de efficiëntie én effectiviteit van hun werk allesbehalve ten goede komen. Om nog te zwijgen over de negatieve gevolgen die de huidige manier van werken op veel scholen heeft voor leerlingen die wat minder goed presteren tijdens de gymles. Samen met gymdocenten hebben we vanuit Nationaal Bureau Sport Stimulering daarom Sport 360 ontwikkeld, een gymvoortgangsrapportage die de oplossing biedt voor deze hinderlijkheden.

Sport 360 is in de gymzaal te gebruiken via bijgeleverde tablet en hoes. Met één klik worden klassenlijsten uit het schoolsysteem geüpload. Vervolgens kan voor én door iedere leerling de progressie in kaart worden gebracht volgens de twaalf leerlijnen uit het Basisdocument bewegingsonderwijs. De resultaten van de tool exporteert de leerkracht uiteindelijk probleemloos naar het Leerling Administratie Systeem. Cijfers handmatig invoeren is dus verleden tijd!

De werkwijze is volledig afgestemd op de voorkeur van de docent en het leerjaar. Hulp nodig bij het downloaden van klassenlijsten of opzetten van de tool? Onze helpdesk staat klaar om al uw vragen te beantwoorden!

Concreet: Sport 360 in de gymzaal
Hoe maken leerkrachten en leerlingen in de zaal gebruik van Sport 360? Om die vraag te beantwoorden, is het zaak eerst een onderscheid te maken tussen summatieve en formatieve beoordeling.

Voor vrijwel ieder schoolvak is summatief toetsen de norm. Afgebakende kaders stellen vast of een leerling iets ‘goed’ of ‘fout’ doet, waarna er een eindoordeel volgt, vaak in de vorm van een cijfer. Bij Nationaal Bureau Sport Stimulering zijn we van mening dat deze vorm van beoordeling niet geschikt is voor de gymles. Immers, er is in de ontwikkeling van jonge kinderen weinig zo veranderlijk als hun fysieke en motorische vermogen, buiten het feit dat ieder kind per definitie fysiek anders in elkaar zit. Bovendien moet ‘aan de norm voldoen’ niet het doel zijn van bewegingsonderwijs. Kinderen moeten vooral enthousiast worden over sport en beweging, zodat ze de basis leggen voor een actief leven.

Sport 360 heeft derhalve formatieve beoordeling als fundament. Bij deze vorm van beoordelen dient de ‘toets’ als middel om inzicht te krijgen in de progressie van een leerling. Hoe vaardig leerlingen zijn op verschillende onderdelen wordt op meerdere momenten per leerjaar (en verschillende leerjaren) gemeten. Een beoordeling is daardoor geen momentopname meer – hoe hoog kun je vandaag springen? – maar onderdeel van een doorlopend proces dat tot en met groep 8 loopt.

Elkaar beoordelen met Sport 360
Deze methode maakt dat iedere leerling op zijn of haar eigen niveau progressie boekt en daardoor extra gemotiveerd raakt om te sporten en bewegen. Dit gevoel versterken we door tijdens de gymles leerlingen op te delen in koppeltjes. De koppeltjes beoordelen elkaar met de Sport 360 tool en stimuleren elkaar daarmee om hun best te doen. Dit vindt plaats aan de hand van de twaalf leerlijnen van het Basisdocument bewegingsonderwijs. Voorbeeld:

 • De gymzaal is opgedeeld in drie vakken. In het eerste vak doen leerlingen balanceeroefeningen, in het tweede vak knotshockey en in het derde vak spelen ze een zelfverzonnen spel;
 • Leerling A en B vormen een koppeltje en beoordelen elkaar tijdens de balanceeroefeningen;
 • Die balanceeroefeningen lopen op qua moeilijkheid, niveau 1 tot en met 5;
 • Leerling B ziet dat Leerling A moeilijkheidsniveau 4 net niet haalt. Hij noteert dit in de tool. Zelf komt Leerling B tot niveau 2. Hij weet nu dat hij extra goed moet oefenen om de volgende keer net zo ver te komen als zijn maatje;
 • Drie weken later doen Leerling A en B nogmaals dezelfde oefening tijdens de gymles. Leerling A en B hebben samen thuis geoefend met balanceren. Leerling A lukt het nu om alle balanceeroefeningen te voltooien. En leerling B is van niveau 2 naar 4 gegaan!

Effectief & efficiënt
Sport 360 is dus een voortgangsrapportage met afgebakende referentiekaders, te gebruiken voor en door leerlingen. Dankzij Sport 360 worden de executieve functies van leerlingen getraind, evenals 21st Century Skills. Ook krijgen ze meer eigenaarschap over hun motorische ontwikkeling en voelen ze meer betrokkenheid bij de gymles.

Voor gymdocenten heeft Sport 360 als groot voordeel dat het in kaart brengen van de progressie van leerlingen snel en objectiever plaatsvindt. Het stelt leerkrachten in staat doelgericht met leerlingen aan de slag te gaan met verbeterpunten. Bovendien geeft het integrale systeem inzicht in de ontwikkeling van individuele leerlingen (door de leerjaren heen) én de school brede voortgang. Tot slot maakt deze opzet en methode de gymles eenvoudig om over te dragen aan een andere docent.

Klaar voor de toekomst
Vanaf 2023 zijn scholen in het primair onderwijs verplicht minstens twee uur gymles per week aan te bieden. Een mooie ontwikkeling die het belang van voldoende en goed beweegonderwijs onderstreept. Het zorgt er echter ook voor dat veel scholen extra stappen dienen te zetten om over drie jaar aan de eisen van de inspectie te kunnen voldoen. Sport 360 helpt u bij het zetten van deze stappen.


 • Alle bewegingsthema’s
 • Formatieve toetsing
 • Leerlingen rapporteren zelf
 • Eenvoudig te delen
 • Koppelen met LAS
 • Administratie op orde

Neem contact op

Sport 360
Zuidereind 5, 3741 LG Baarn


Stuur ons een bericht


Copyright Sport 360 2018 – Alle rechten voorbehouden